Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
  REGON: 00054221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej oraz wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej nowego budynku urzędu, na podstawie wizualizacji przedstawionej w załączniku nr 10 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich projektantów wszystkich branż. Budynek urzędu należy zaprojektować na działce nr 54/2 w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni ok. 4630m2 przy ul. Jaśminowej o wymiarach budynku szerokość – do 70,0m, wysokość – do 12,0m, na który została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25.07.2017r znak: POR.6733.17.2017 (w załączniku nr 11). Budynek urzędu powinien być zaprojektowany na 60 pracowników biurowych z możliwością zwiększenia zatrudnienia poprzez większe pokoje biurowe. Wykonawca opracowujący dokumentację projektową winien opierać się na projekcie koncepcyjnym określającym możliwości funkcjonalno-przestrzenne terenu oraz zapotrzebowanie Zamawiającego na powierzchnię użytkową budynku administracyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 24 października 2019 roku do godziny 12:00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić za pomocą przelewu bankowego na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 00001661 2000 0030. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale (luzem), natomiast kopię wadium wpiąć do oferty. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. Zwrot wadium lub jego utrata na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć w formie pisemnej oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty Wykonawca powinien załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w Załączniku Nr 2 i 3. Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, które stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisani nie wynika z dokumentów rejestrowych. Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium. Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 6 i Załącznik nr 9 i 11 w celu sprawdzenia spełniania warunków kryterium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach