Przetargi.pl
Kompleksowa usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Poświętne

Urząd Gminy Poświętne ogłasza przetarg

 • Adres: 18-112 Poświętne, Poświętne
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 501 314 , fax. 856 501 183
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Poświętne
  Poświętne 21
  18-112 Poświętne, woj. podlaskie
  tel. 856 501 314, fax. 856 501 183
  REGON: 53412100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminaposwietne.vipserv.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Poświętne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest “Kompleksowa usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Poświętne” Termin wykonania zamówienia od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że odbiór odpadów odbywać się będzie w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienie obejmuje: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku., z zastrzeżeniem, iż wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady, w okresie od dnia 16.12.2019 r, nie później jednak jak do dnia 31.12.2019 r. - zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poświętne (PSZOK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 9 000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy złotych, które należy wnieść w do dnia 21.10.2019 roku, godz. 9.30 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Łapach nr rachunku:69 8081 0009 0000 3955 2000 0040 z adnotacją: "Wadium -" Kompleksowa usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie Poświętne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach