Przetargi.pl
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Hajnówce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 684 26 79 , fax. 085 684 26 79
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Lipowa 190 190
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 684 26 79, fax. 085 684 26 79
  REGON: 05058250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.hajnowka.pl e-mail : spzoz@onet.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Hajnówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Hajnówce. Znak sprawy: 2013/PN/SOR-P/1 Roboty budowlane i wykończeniowe zostały szczegółowo ujęte w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, a w szczególności: a/ demontaż istniejącej balustrady, wierzchniej warstwy podestu i części chodnika, b/ wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami z materiałów Wykonawcy, c/ reperacja istniejących schodów i podestu. Wykonawca jest zobowiązany opracować we własnym zakresie szczegółowy kosztorys robót (zgodnie z załączonym przedmiarem). Przy czym kosztorys ten ma znaczenie pomocnicze przy rozliczeniu z Wykonawcą np. w sytuacji gdy podczas rozliczania projektu Zamawiający sam zrezygnuje z części przedmiotu zamówienia. Przetargiem jest objęta część zadania Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Hajnówce w zakresie - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium i należytego zabezpieczenia umowy 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie : 1 800,00 zł 2. W zależności od wyboru oferenta, wadium może być wniesione w: - pieniądzu, (wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 i wnosi się przed terminem składania ofert), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych , - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a. Ustawy Prawo zamówień Publicznych 3. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wartość 5% wartości brutto umowy. 4. W zależności od wyboru Wykonawcy, zabezpieczenie może być wniesione w: - pieniądzu, (zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 i wnosi się przed terminem składania ofert), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych , - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach