Przetargi.pl
Wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 341 85 09, 12 616 8299 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 341 85 09, 12 616 8299, fax. -
  REGON: 36725286900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zim.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest we Wzorze umowy, Opisie Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacji projektowej oraz STWIORB. 3. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do wniosku nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 4. Wymagania odnośnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących montaż urządzeń placu zabaw. 5. Wspólny słownik zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45111291-4, Dodatkowy kod CPV: 45112723-9. 6. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały opisane w §7 Wzoru umowy. 7. Numer postępowania: ZIM.ZP.262.2.22.2020. 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnych z jego przedmiotem, stanowiących powtórzenie podobnych robót budowlanych, do 20% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen SEKOCENBUD na dany kwartał).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegają wykluczeniu z postępowania. 2. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 3. Do wniosku dołączam oświadczenia lub dokumenty wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do wniosku; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców; b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wg załącznika nr 2 do wniosku; c) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do wniosku; d) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do wniosku; e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych; f) jeżeli dotyczy - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 5 do wniosku; g) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); h) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do wniosku. i) Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum). DOTYCZY TYLKO PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: j) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. k) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w lit. j), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach