Przetargi.pl
Wykonanie oświetlenia LED na terenach 3 podwórek administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawie w obrębie następujących budynków: 1) pomiędzy Międzynarodową 33 a Brazylijską 22A, 24, 26, 2) pomiędzy Grochowską 267-283 a Stanisława Augusta 16-30, 3) pomiędzy Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, Walewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 277-30-27 , , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Walewska 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 277-30-27 , , fax. -
  REGON: 10445119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oświetlenia LED na terenach 3 podwórek administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawie w obrębie następujących budynków: 1) pomiędzy Międzynarodową 33 a Brazylijską 22A, 24, 26, 2) pomiędzy Grochowską 267-283 a Stanisława Augusta 16-30, 3) pomiędzy Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia LED na terenach 3 podwórek administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawie w obrębie następujących budynków: 1) pomiędzy Międzynarodową 33 a Brazylijską 22A, 24, 26, 2) pomiędzy Grochowską 267-283 a Stanisława Augusta 16-30, 3) pomiędzy Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie prac budowlano montażowych elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ pomiędzy budynkami: a) Międzynarodowa 33, Brazylijska 22A, 24, 26 w obrębie ewidencyjnym 3-01-14 na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 144, stanowiącej własność m.st. Warszawy, b) Grochowska 267-283, Stanisława Augusta 16-30 w obrębie ewidencyjnym 3-05-32 na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działki 21/8, 21/3, 24, 25, 28, 32/3, 32/4, stanowiącej własność m.st. Warszawy, 2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Następnie na jej podstawie wykonie prac budowlano montażowych elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórka zgodnie z wykonaną dokumentacją. Obszar robót zlokalizowany pomiędzy budynkami: Walecznych 64 – Holenderska 3 – Peszteńska 3 na działce nr 32/1 z obrębu 3-01-10 3. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno–użytkowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem instalacji elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 2 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 6. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 7. Zakres prac elektrycznych przewidziany do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w STWiOR. 8. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 10. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 11. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z: 1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt. 27 SIWZ 3) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, 4) oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 5) dowodów, o których mowa w pkt 28 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 6) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), 7) oświadczenia czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 2 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów to: w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach