Przetargi.pl
Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7229008, 7529253 , fax. 022 7229008, 7529253
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
  ul. Kutrzeby 36
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 022 7229008, 7529253, fax. 022 7229008, 7529253
  REGON: 16026808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://eko-babice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych St.9 i St.10zlokalizowanych na działkach o nr. ew. 96 i 103/10 obręb 00-21 Babice Nowe. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykonania drugiego otworu st. 10 na dz. nr ew. 103/10 Zamawiający zastrzega sobie Prawo opcji. 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu prawa opcji. 1) Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania w okresie obowiązywania Umowy z Prawa opcji.Zamawiający może z niego skorzystać zlecając Wykonawcy realizację zakresu prac przewidzianych w ramach Prawa opcji. Warunkiem uruchomienia Prawa opcji jest uzyskanie pozytywnych wyników zakładanej w projekcie wydajności w pierwszym otworze st. 9. Zakres zamówienia objęty Prawem opcji obejmuje wykonanie drugiego otworu st. 10 na dz. nr ew. 103/10 wraz z wszelkimi pracami (czynnościami) towarzyszącymi zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) Prace geodezyjne 2) Wiercenie otworów 3) Pobieranie prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych 4) Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne 5) Filtrowanie otworów 6) Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego 7) Pozostałe roboty 8) Roboty geologiczne 4. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje: 1) Dokumentacja projektowa. 2) Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.03.2019 r. WOOŚ-II.420.500.2018.PKR.8. 3) Zgłoszenia wodnoprawne. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ część III – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych] 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwotę gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska II Oddział Warszawa 95 1540 1157 2001 6680 8633 0003 2) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową): - na adres poczty elektronicznej: biuro@eko-babice.pl, w wydzielonym odrębnym pliku (np. pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości wskazać nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone lub - złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 Pzp. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wpisu do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił wstępnie przygotowany formularz JEDZ w formacie xml, stanowiący załącznik do SIWZ. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne ponieważ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o środkach usług drogą elektroniczną. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej b) zdolności technicznej lub zawodowej 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz 12 z 23 złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2. SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej,o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 6. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 7. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie,zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach