Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Sterylizatory parowe – 2 szt. Pakiet 2 Śluza osobowa – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) uzgodnienie terminu dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru; 2) dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w następujących jednostkach organizacyjnych WUM: a) Pakiet 1 i 2 - Zakład Immunologii (1M19), 02-097 Warszawa ul. Nielubowicza 5. 3) W zakresie Pakietu nr 1 i 2: a) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż urządzenia, podłączenie do mediów oraz uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania, b) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia. 4) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 5) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (użytkownikowi), potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy (Załącznik nr 6). Dla Pakietu 1 i 2 Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. Wizja lokalna odbędzie się na wniosek Wykonawcy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a także informację tę zamieści na stronie Zamawiającego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć nie później niż do dnia 20.08.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Upoważnienie – pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Zamawiający informuje, że z dokumentów, o których mowa w części III.3 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji, wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach