Przetargi.pl
„Wykonanie odcinka rowu krytego (od km 0+200 do km 0+305) w rejonie ulicy Wesołej w Busku-Zdroju"

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie odcinka rowu krytego (od km 0+200 do km 0+305) w rejonie ulicy Wesołej w Busku-Zdroju"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia: Wykonanie odcinka rowu krytego (od km 0+200 do km 0+305) w rejonie ulicy Wesołej w Busku-Zdroju” w ramach zadania budżetowego „Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym rozbiórka istniejącego umocnienia cieku z płytek betonowych chodnikowych w tym również rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej (powlekanej), przepustów betonowych wraz z przyczółkami; 2. Wykonanie robót ziemnych, w tym koryto pod warstwy łożyska nośnego oraz wykonanie warstw obsypki i zasypki nad elementami przykrycia rowu z piasku dowiezionego; 3. Zabudowa odcinka cieku „Rów od Buska” w rów kryty o przekroju skrzynkowym zamkniętym o wymiarach 200x150x100cm na długości około 85,0m z elementów żelbetowych z betonu klasy A-beton 35/45 i stali AIIIN; 4. Wykonanie komór rewizyjno-połączeniowych z elementów żelbetowych z betonu klasy A-beton 35/45 i stali AIIIN o nasiąkliwości ≤5%, wodoszczelności W12 i mrozoodporności F150; 5. Wykonanie łożyska nośnego pod elementy skrzynkowe oraz komory rewizyjno-połączeniowe z następujących warstw konstrukcyjnych; warstwa stabilizacji piasku z cementem 2,5MPa grubości 20cm oraz warstwa z betonu klasy C12/15 (B-15) grubości 20cm wykonana w szalowaniu (deskowaniu) zagęszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z profilem podłużnym rowu krytego; 6. Przebudowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej (rurociągu grawitacyjnego) średnicy 160mm na odcinku około 21,0mb do istniejącego budynku mieszkalnego; 7. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej średnicy 110mm na długości około 23,0mb na wodociąg z rur PE średnicy 125mm; 8. Przebudowa konstrukcji jezdni ulicy Wesołej w tym odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego; 9. Wykonanie odwodnienia ulicy Wesołej poprzez odbudowę korytek (ścieków) ulicznych oraz zabudowę wpustów deszczowych osadnikowych typu drogowego; 10. Przebudowa istniejącej linii kablowej średniego napięcia w rejonie ulicy Wesołej w Busku Zdroju; 11. Wykonanie podczyszczenia dna wraz z odtworzeniem skarp (wykonanie przekroju trapezowego rowu) istniejącego cieku „Rów Gaik” na długości około 150,0mb; 12. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarto w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, SST oraz w projekcie Umowy na roboty budowlane załączonych do niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje, że oszacowanie realizacji robót budowlanych należy oprzeć o zalecaną do przeprowadzenia wizję terenową oraz załączone przedmiary robót. Natomiast załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres rzeczowy niż zakres objęty przedmiotowym zamówieniem publicznym, dlatego też jej analiza musi zostać oparta na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że realizacja robót budowlanych będzie zlokalizowana na terenie posesji prywatnych, w związku z powyższym potencjalny wykonawca robót będzie zobowiązany do: - zabezpieczenia istniejącego drzewostanu oraz innej roślinności przed zniszczeniem w toku realizacji prac budowlanych, oraz jego odtworzenie w sytuacji zniszczenia, - ograniczenia terenu placu budowy do maximum 20,0m od istniejącego cieku pn. „Rów od Buska”, - wykonania tymczasowej utwardzonej drogi dojazdowej do placu budowy (np. płyty drogowe), oraz jej demontażu po zakończeniu realizacji zadania, - odtworzenia zniszczonych przez sprzęt budowlanych terenów zielonych na terenach prywatnych w zakresie trawników, klombów i innych zieleńcy, - rozbiórki i odbudowy istniejących ogrodzeń ewentualnie przeniesienie tymczasowych obiektów budowlanych typu szklarnia, pergola lub garaż blaszak. 2) Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ, b) przedmiarach robót - załącznik nr 9 do SIWZ, c) projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w SIWZ „Uwaga 1 pkt a) do d)”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach