Przetargi.pl
WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BALKONÓW BUDYNKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 8 W ŁOMŻY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Poznańska 141 141
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2011-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Poznańska 141 141 141
  18-400 Łomża
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpgkim.lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BALKONÓW BUDYNKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 8 W ŁOMŻY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest:: wykonanie ocieplenia ściany wschodniej wraz z przebudową balkonów budynku przy ul. Dmowskiego 8 w Łomży, polegający na wykonaniu: 1.1 Ociepleniu ściany w systemie BSO z wyprawą elewacyjną z tynku silikatowego. 1.2.Rozebraniu istniejących balkonów. 1.3.Nowych balkonów w szalunkach systemowych. 1.4.Wymiany stolarki okiennej w piwnicach. 2.Zakres robót do wykonania: 2.1. skucie starych tynków - ok.600,0m? 2.2. rozebranie istniejących balkonów - 32 szt, 2.3. wykonanie nowych balkonów o konstrukcji słupowo belkowej, z płytą żelbetową, posadzką cementową i metalowymi balustradami ażurowymi - 40szt. 2.4. wymiana rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich na attykach oraz podokienników, 2.5.wymiana stolarki okiennej w piwnicy, wymiana okien przy nowych balkonach na parterze na okna z drzwiami balkonowymi z PCV. 2.6.montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji. 2.7.wykonanie ocieplenia ściany wschodniej budynku - ok.600,0m2. 2.8.obłożenie cokołu ściany wschodniej płytkami gresowymi. 2.9.ułożenie płytek gresowych na balkonach. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w PT opracowanym przez Pracownię Projektową Beata Popławska, 18-400 Łomża, ul.Długa 15/3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10 000 zł. 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do 21.03.2011r. do godz. 10:00 . 2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy nr konta: 24 1060 0076 0000 3210 0016 4072. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem składania ofert. 7.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 8.Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach , gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w punkcie 3 ppkt 5 nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Powyższe wadium musi być wpłacone na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy . 9.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 2)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 10.Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy . 11.Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpgkim.lomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach