Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO, LEŚNICTWO PAPIERNIA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolewice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-305 Bolewice, ul. Świebodzińska 9
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 061 4411766
 • Data zamieszczenia: 2013-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolewice
  ul. Świebodzińska 9 9
  64-305 Bolewice
  tel. 061 4411766
  REGON: 81053904800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO, LEŚNICTWO PAPIERNIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku gospodarczo - garażowego bez zmiany jego gabarytów zewnętrznych. Budynek stanowi jeden z obiektów zespołu folwarcznego Folwarku papiernia. Budynek został zrealizowany w XIX w. Zakres prac obejmuje: - uzupełnienie opierzeń (bez cokołu), - uzupełnienie tzw.: -żyłowania- cokołu fundamentowego, - uzupełnienie stolarki okiennej na poddaszu w miejscach zaślepionych w chwili obecnej deskami, - uzupełnienie szklenia - okiennego w obrębie pomieszczeń parteru, - skucie i odtworzenie tynku na ścianach zewnętrznych murowanych z cegieł na ościeżach i - opaskach, - uzupełnienie deskowania podłogi w obrębie stropu międzykondygnacyjnego, - wykonanie dodatkowych wewnętrznych schodów gospodarczych, - impregnację drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu i stropu, - częściową wymianę zniszczonych elementów w konstrukcyjni stropu międzykondygnacyjnego. Obiekt znajduje się w miejscowości Tuczępy, gm. Międzychód i jest usytuowany na działce o oznaczeniu geodezyjnym nr 34/1, na terenie osady leśnej pn.: -Papiernia- nr inwentarzowy 182/186. Obecnie budynek jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 47 1020 4144 0000 6802 0043 3748. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie zamawiającego (parter). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 09.09.2013r. do godz. 11.00. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach