Przetargi.pl
Przebudowa z modernizacją mostu nad rzeką Stążka w miejscowości Okiersk w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku ogłasza przetarg

 • Adres: 89-511 Cekcyn, Gołąbek
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3348005, 3348073 , fax. 052 3348404
 • Data zamieszczenia: 2013-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku
  Gołąbek
  89-511 Cekcyn
  tel. 0-52 3348005, 3348073, fax. 052 3348404
  REGON: 09055077900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www//tuchola.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna PGL LP nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z modernizacją mostu nad rzeką Stążka w miejscowości Okiersk w trybie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi leśnej, w Okiersku - leśnictwo Kiełpiński Most - długość mostu istniejącego ca 12 mb, w zakresie opisanym programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik numer 6 do SIWZ. Zakre obejmuje dokumentację projektową - projekt budowlany, wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ... w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o warunkach zabudowy stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiar robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, roboty budowlane tj. demontaż starej konstrukcji, przygotowanie terenu, wykonanie nowej przeprawy oraz najazdów i uformowanie skarp, opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane na działkach nr 6150/2, 6150/4 i 574 w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gm. Cekcyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewidział zabezpieczenie ofert wadium w wysokości 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100. Wadium może być wniesione w formach wymienionych w art. 45, ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www//tuchola.torun.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach