Przetargi.pl
Wykonanie obsługi serwisowej (technicznej i informatycznej) systemu do zdalnego monitoringu temperatury krwi i osocza RCKiK Monitor w stacjonarnych urządzeniach w siedzibie głównej Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu oraz wykonanie na zlecenie Zamawiającego napraw urządzeń oraz rozbudowę i modyfikację systemu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 087 300 , fax. 322 516 144
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Raciborska 15
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 087 300, fax. 322 516 144
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie obsługi serwisowej (technicznej i informatycznej) systemu do zdalnego monitoringu temperatury krwi i osocza RCKiK Monitor w stacjonarnych urządzeniach w siedzibie głównej Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu oraz wykonanie na zlecenie Zamawiającego napraw urządzeń oraz rozbudowę i modyfikację systemu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie obsługi serwisowej (technicznej i informatycznej) systemu do zdalnego monitoringu temperatury krwi i osocza RCKiK Monitor w stacjonarnych urządzeniach w siedzibie głównej Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu oraz wykonanie na zlecenie Zamawiającego napraw urządzeń oraz rozbudowę i modyfikację systemu.Wykonawca powinien utrzymywać system do monitorowania RCKIK Monitor w trybie ciągłym tzn, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51210000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej jednej (1) usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia , wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem wykonane zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot zamówienia należy rozumieć zamówienie polegające na usłudze wdrożenia systemu monitoringu temperatury krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych w jednostkach RCKiK lub innych podmiotach leczniczych o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż: 100 000,00 złotych brutto, zrealizowane, tj. zakończone przez Wykonawcę. Podając wartość usługi, Wykonawca: w przypadku usługi wykonanej w całości - wpisuje kwotę brutto za całość tego zamówienia; w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) -wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia warunków oraz braku wykluczenia Wykonawca przedłoży n/w dokumenty: 1.Wypełniony formularz oferty 2.Podpisany opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową – załącznik nr 1. 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 2. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – Załącznik nr 4 Aktualne oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłatach lokalnych – Załącznik nr 4 Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności lokalnych - Załącznik nr 4 6.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5. 7. Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte zrealizowanie zamówień /dostaw - Załącznik nr 10 8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp UWAGA ! Wraz z ofertą Wykonawca składa : 1.Wypełniony formularz oferty 2.Podpisany opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową – załącznik nr 1. 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 2. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3. 5.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – Załącznik nr 4 Aktualne oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłatach lokalnych – Załącznik nr 4 Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności lokalnych - Załącznik nr 4 6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 lub art.14 RODO - Załącznik nr 8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach