Przetargi.pl
Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej na terenie jednostki ewidencyjnej Pawłów, obręby ewidencyjne: Pokrzywnica, Jadowniki, Nowy Jawór, Stary Jawór, Ambrożów, Łomno, Chybice

Powiat Starachowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Dr W. Borkowskiego 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2760900 , fax. 041 2760902
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Starachowicki
  ul. Dr W. Borkowskiego 4 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2760900, fax. 041 2760902
  REGON: 29100939500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej na terenie jednostki ewidencyjnej Pawłów, obręby ewidencyjne: Pokrzywnica, Jadowniki, Nowy Jawór, Stary Jawór, Ambrożów, Łomno, Chybice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie 2) Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów Obręb: 261104_2.0010, Jadowniki Ilość działek: 690 Powierzchnia: 552,7196 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr.2 ; Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie 2) Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów Obręb: 261104_2.0010, Jadowniki Ilość działek: 690 Powierzchnia: 552,7196 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr.2 ; Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie 3) Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów Obręb: 261104_2.0017, Nowy Jawór i 261104_2.0026, Stary Jawór Ilość działek: 319 Powierzchnia: 214,7582 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr.2 ; Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie 4) Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów Obręb: 261104_2.0001, Ambrożów Ilość działek: 331 Powierzchnia: 304,2381 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr.2 ; Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie 5) Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów Obręb: 261104_2.0013, Łomno Ilość działek: 766 Powierzchnia: 555,0349 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr.2 ; Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie 6) Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów Obręb: 261104_2.0006, Chybice Ilość działek: 277 Powierzchnia: 238,8444 ha Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr.2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach