Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów (pozyskanie danych odnośnie budynków i lokali) dla obrębów: Mirzec I , Mirzec II i Trębowiec gm. Mirzec

Powiat Starachowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Dr W. Borkowskiego 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2760900 , fax. 041 2760902
 • Data zamieszczenia: 2014-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Starachowicki
  ul. Dr W. Borkowskiego 4 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2760900, fax. 041 2760902
  REGON: 29100939500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów (pozyskanie danych odnośnie budynków i lokali) dla obrębów: Mirzec I , Mirzec II i Trębowiec gm. Mirzec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Cel prac modernizacyjnych Celem modernizacji jest doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r., poz. 1551) dla obrębu: Mirzec I gm. Mirzec. 2. Zakres prac modernizacyjnych Zakres prac przedmiotowego zamówienia będzie obejmował: - pomiar budynków, których brakuje w bazie mapy ewidencyjnej, - obmiar budynków istniejących w bazie numerycznej, - założenie ewidencji wszystkich budynków i lokali, - pomiar i aktualizacja nowych i zmienionych użytków gruntowych B, Ba, Bi, Bp i Bz oraz Br/użytek, - uzupełnienie istniejących danych ewidencji gruntów o numery dróg publicznych, - wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów w części dotyczącej bazy klas i użytków, II. Charakterystyka obiektu 1. Dane ogólne Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Jednostka ewidencyjna: Mirzec Identyfikator: 261103-2 Nazwa obrębu: Mirzec I Powierzchnia obrębu w ha: 686,5482 (bez Lasów Państwowych) Ilość budynków mieszk. jednorodz.: 275 Ilość budynków pozostałych: 655 W tym ilość budynków, które należy objąć pomiarem: 50 Ilość lokali:0; 1. Cel prac modernizacyjnych Celem modernizacji jest doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r., poz. 1551) dla obrębu: Trębowiec gm. Mirzec. 2. Zakres prac modernizacyjnych Zakres prac przedmiotowego zamówienia będzie obejmował: - pomiar budynków, których brakuje w bazie mapy ewidencyjnej, - obmiar budynków istniejących w bazie numerycznej, - założenie ewidencji wszystkich budynków i lokali, - pomiar i aktualizacja nowych i zmienionych użytków gruntowych B, Ba, Bi, Bp i Bz oraz Br/użytek, - uzupełnienie istniejących danych ewidencji gruntów o numery dróg publicznych, - wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów w części dotyczącej bazy klas i użytków, - wydzielić rów z działki nr 134/1 (droga), podzielić na 21 działek i dopisać w jednostkach rejestrowych, w których figurują działki przylegle do drogi (numerację i sposób obliczania powierzchni działek uzgodnić z PODGiK). II. Charakterystyka obiektu 1. Dane ogólne Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Jednostka ewidencyjna: Mirzec Identyfikator: 261103_2 Nazwa obrębu: Trębowiec Powierzchnia obrębu w ha: 579,7213 Ilość budynków mieszk. jednorodz.: 145 Ilość budynków pozostałych: 325 W tym ilość budynków, które należy objąć pomiarem: 210 Ilość lokali:0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach