Przetargi.pl
Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu starachowickiego dla gminy Pawłów oraz miasta Starachowice wraz z uzupełnieniem Banku Osnów.

Powiat Starachowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Dr W. Borkowskiego 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2760900 , fax. 041 2760902
 • Data zamieszczenia: 2015-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Starachowicki
  ul. Dr W. Borkowskiego 4 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2760900, fax. 041 2760902
  REGON: 29100939500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu starachowickiego dla gminy Pawłów oraz miasta Starachowice wraz z uzupełnieniem Banku Osnów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. gmina Pawłów - powierzchnia opracowania około 13735 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. gmina Pawłów - około 461 punktów - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. ; I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. miasto Starachowice - powierzchnia opracowania około 3200 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. miasto Starachowice - około 346 punktów; - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach