Przetargi.pl
Wykonanie nowych i naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich w Łodzi

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 175 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowych i naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych i naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich w Łodzi. 2. Zakres robót obejmuje: Wykonanie nowych i naprawę istniejących poręczy, barier i innych stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Łodzi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452232101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach