Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6341270 , fax. 42 6341254
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Północna 42 42
  91-425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6341270, fax. 42 6341254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-mswia-lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi Dostawa wyposażenia medycznego 15 pozycji, Dostawa wózków anestezjologicznych 6 szt, Dostawa zamrażarki 1 szt, Dostawa myjni ultradźwiękowych 2 szt, Dostawa kardiomonitora transportowego 1 szt, Dostawa sterylizatora parowego 1 szt, Dostawa lamp bakteriobójczej 2 szt, Dostawa materaca przeciwodleżynowego 11 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-mswia-lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach