Przetargi.pl
ZP/38/2013-Dostawa odczynników do analizatorów: ABL835 - firmy Radiometer oraz Rapidlab865 - firmy Siemens dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych oraz Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu CZMP

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2711188, 2711069 , fax. 42 2711187
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Rzgowska 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2711188, 2711069, fax. 42 2711187
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/38/2013-Dostawa odczynników do analizatorów: ABL835 - firmy Radiometer oraz Rapidlab865 - firmy Siemens dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych oraz Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu CZMP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Dostawa odczynników do analizatorów: ABL835 - firmy Radiometer oraz Rapidlab865 - firmy Siemens dla Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych oraz Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu CZMP
  PAKIET Nr 1 - Odczynniki do badań - na okres 12 miesięcy - do 2 analizatorów firmy SIEMENS - RAPID LAB865 będących własnością Instytutu CZMP - kompatybilne ze wskazanymi analizatorami
  1 Bufor kalibrujący 6,8 - 36 szt
  2 Bufor kalibrujący 7,3 - 48 szt
  3 Odbiałczacz - 80 szt
  4 Odczynnik myjący - 24 szt
  5 Odczynnik do glukozy i mleczanów - 96 szt
  6 Płyn płuczący - 96 szt
  7 Kondycjoner - 80 szt
  8 Wzorzec Slope Thb - 40 szt
  9 pH elektrode fill - 18 szt
  10 Roztwór do napełniania czujnika - 24 szt
  11 Rapid QC Complete poziom 1 - 240 szt
  12 Rapid QC Complete poziom 2 - 240 szt
  13 Rapid QC Complete poziom 3 - 240 szt
  PAKIET Nr 2 - Odczynniki do badań - na okres 12 miesięcy - do analizatora firmy Radiometer - ABL835 będącego własnością Instytutu CZMP - kompatybilne ze wskazanym analizatorem.
  1 Gaz kalibracyjny 1 - 12 szt
  2 Gaz kalibracyjny 2 - 8 szt
  3 Płyn kalibracyjny 1 - 24 szt
  4 Płyn kalibracyjny 2 - 14 szt
  5 Płyn kalibracyjny tHb (ampułki) - 4 szt
  6 Roztwór płuczący - 84 szt
  7 Roztwór myjący - 12 szt
  8 Roztwór odbiałczający - 2 szt
  9 AutoCheck 5+ poziom 1 - 120 szt
  10 AutoCheck 5+ poziom 2 - 120 szt
  11 AutoCheck 5+ poziom 3 - 120 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336905000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach