Przetargi.pl
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika wraz z renowacją barierek

Gmina Mieroszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-350 Mieroszów, pl. Niepodległości
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 494 318 , fax. (074) 84 94 323
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mieroszów
  pl. Niepodległości 1
  58-350 Mieroszów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 494 318, fax. (074) 84 94 323
  REGON: 89071826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mieroszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika wraz z renowacją barierek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika” zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 360 obr. Mieroszów 1. 2) W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie z kostki, - roboty wykończeniowe, - renowacja barierek, polegająca m.in. na ich oczyszczeniu, uzupełnieniu, wyprostowaniu, malowaniu (kolor grafit), - obniżenie krawężników w miejscu zjazdów i skrzyżowań, a także przejść dla pieszych; - wykonanie oznakowania poziomego dwóch przejść dla pieszych przy ul. Kopernika. 3) Szczegółowy opis robót budowlanych zawierają dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 4) W ramach przedmiotu Zamówienia należy: -wypełnić zalecenia wynikające z decyzji nr 33/2018 Konserwatora Zabytków, w tym w szczególności uzyskać decyzję na prowadzenie prac w obszarze obserwacji archeologicznej, pokryć koszty badań archeologicznych, wykonać dokumentację konserwatorską, zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli organu ochrony zabytków, zawiadomić DWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zawiadomić DWKZ o terminie odbioru końcowego, etc., -dokonać stosownych wpisów w książce drogowej przez kierownika robót, 5) Zakres obejmuje teren oznaczony na rysunku pn. „ZAKRES” Dokumentacja projektowa obejmuje także inne elementy (np. wykonanie okładzin schodów, nasadzenia, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, nawierzchnia przy rzece, wykonanie nowych barierek), które nie są przedmiotem zamówienia. 6) Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm i atestów, dokumentów, nazw, marek, itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami. Za oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały i urządzenia, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz spełnią wymagania Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 5 PZP to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie branży budowlanej. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 75 dni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34953300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 8 000,00 zł (osiem tysięcy zł 00/100 gr) najpóźniej do 28.02.2020 r. do godz. 10:00 Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: nr konta 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze – przelewem z zaznaczeniem – wadium przetargowe i nazwa postępowania. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdą się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. Kopia polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium przetargowego w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Kopię dokumentu jw. należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach