Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach - etap II

Urząd Gminy Stare Bogaczowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8452220, 8452729 , fax. 748 452 266
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice
  ul. Główna 132
  58-312 Stare Bogaczowice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8452220, 8452729, fax. 748 452 266
  REGON: 53931900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starebogaczowice.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach – etap II”. Projekt budowlany przewiduje wykonanie następujących robót:: 1. robot rozbiórkowych i przygotowawczych i ziemnych; 2. budowy chodnika na odcinku o długości 315 m, przy drodze powiatowej nr 3464D, o nawierzchni z kostki betonowej i ograniczonej krawężnikami i obrzeżami betonowymi; 3. budowy kanalizacji dla wód opadowych i roztopowych na odcinku drogi j/w; 4. umocnienie skarp, przepustów i wykonanie murków żelbetowych i drenaży; 5. wykonanie zjazdów na posesje; 6. robót wykończeniowych i porządkowych. Pełen zakres robót budowlanych zawarty jest w: Projektach technicznych, przedmiarach robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34953300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 0/100 złotych). 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdą się na rachunku Zamawiającego: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 32 2030 0045 1110 0000 0087 7670 w Banku BGŻ O/WAŁBRZYCH, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach – etap II” w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) w gwarancji bankowej; 3) w gwarancji ubezpieczeniowej; 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, kopię dokumentu należy załączyć do oferty, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. 9.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołane i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. 9.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP. 1. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert, c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Utrata wadium. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a) Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 3) dokument potwierdzający wpłatę wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach