Przetargi.pl
Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno-sportowego - etap I - budowa placu zabaw

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno-sportowego - etap I - budowa placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno-sportowego – etap I – budowa placu zabaw” na dz. nr 18, AM–1, obręb: 0020 Wieśnica, według dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Ewa Ostapińska, ul. Zmorskiego 29, 58-100 Świdnica. 2. Postępowanie dotyczy wykonania tylko placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Pozostałe elementy ujęte w dokumentacji projektowej wykonywane będą w kolejnych etapach. 3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 4. Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace: wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku ograniczonej krawężnikiem, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na cokole prefabrykowanym o wysokości 1,0m i 1,5m (ogrodzenie o wysokości 1,5 m wykonać na całej długości zaznaczonej na rysunku nr.1 ), dostawa i montaż piaskownicy, dostawa i montaż regulaminu placu zabaw, dostawa i montaż ławek, dostawa i montaż koszy na śmieci, dostawa i montaż stojaka na rowery, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: huśtawka podwójna + bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową, huśtawka wagowa 4 – osobowa, bujak sprężynowy, zestaw zabawowy – grzybki. 5. Szczegółowe wymagania dotyczące elementów małej architektury i urządzeń zabawowych stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 6. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz SIWZ. 7. Na dokumentację przetargową składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zaświadczenie Starosty Świdnickiego WB.6743.510.2019.4.DN z dnia 16 września 2019r. potwierdzające dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i nie wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, wyżej wymienioną dokumentacją (w szczególności z projektem wykonawczym) oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego. 9. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ ma charakter pomocniczy ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową (w szczególności z projektem wykonawczym). 10. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji przetargowej w umownej cenie ryczałtowej. 11. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej, w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak, w przedmiarze robót elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. 13. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną. 14. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów, kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 15. Wszystkie wbudowywane materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do wbudowania zgodnie z przepisami prawa (wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) i posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty). Należy montować urządzenia z atestem, certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Przed wbudowaniem wszystkie materiały budowlane i urządzenia należy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. Ze względu na bezpieczeństwo, stabilność oraz zapobieganie kradzieżom urządzenia zabawowe i pozostałe wyposażenie muszą zostać odpowiednio zamontowane do podłoża. 16. Montaż urządzeń zabawowych powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i uwzględnieniem przepisów BHP. 17. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz SIWZ, b) współpracę z inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora, c) zapewnienie obsługi geodezyjnej, d) zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, ubezpieczenie terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, pomocniczych dla robót podstawowych, robót zabezpieczających, e) koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu, f) koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, g) koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, h) dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i wykonanych elementów oraz zasad korzystania z nich, uporządkowanie terenu budowy, i organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy, j) opracowanie Planu BIOZ przed dniem przekazania terenu budowy, jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa, bądź wskazanie na piśmie uwarunkowań zwalniających Wykonawcę z obowiązku opracowania Planu, k) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, l) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, m) doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych oraz nadmiaru ziemi zgodnie z przepisami prawa, n) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, o) wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia. 18. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania. 19. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 20. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 21. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad realizacją robót. 22. W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić: fakturowanie częściowe – maksymalnie 2 faktury częściowe oraz faktura końcowa (maksymalnie 3 faktury), ostatnia faktura nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego.Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 23. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów. 24. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Zamawiający wskazuje, że w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca będzie posiadaczem odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. 25. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej użyto nazwy marek (firm), nazw producentów wyrobów budowlanych czy technologii, lub jakiekolwiek nazwy identyfikujące producenta, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować tę informację jako wskazanie oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wskazanie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych, t.j. spełniających minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej i niniejszym OPZ. 26. Zatrudnienie na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących: a) roboty ziemne, b) montaż ogrodzenia i urządzeń. 27. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 26 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 28. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 26 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub/i; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) r. - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika lub/i; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub/i; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 29. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 26 SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 26 SIWZ czynności. 30. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 2 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38. BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w tytule: WIiZP.271.3.2020.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach