Przetargi.pl
Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w związku z wycinką drzew przydrożnych przy drogach powiatowych.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
  ul. Pucka 11
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 191686680
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzaddrogowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w związku z wycinką drzew przydrożnych przy drogach powiatowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie Powiatu Puckiego w ilości 162 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7A do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie Powiatu Wejherowskiego w ilości 650 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7B do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.4) zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim przedmiotem i wartością usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na nasadzeniu co najmniej 150 szt. sadzonek drzew w pasie drogowym.Uwaga 1: Wykonawca winien wykazać posiadanie powyższego doświadczenia niezależnie od ilości części na które składa ofertę.Uwaga 2: Przez jedno świadczenie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają tę część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach