Przetargi.pl
Nasadzenia , renowacje i cięcia sanitarne zieleni na terenie miasta Sopotu

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81-861 Sopot, al. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 21 15; 551 72 61, , fax. 58 551 55 34
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
  al. Niepodległości 930
  81-861 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 21 15; 551 72 61, , fax. 58 551 55 34
  REGON: 22120997300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdiz.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenia , renowacje i cięcia sanitarne zieleni na terenie miasta Sopotu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia dla części I jest: Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu: Zadanie I – Nasadzenia zamienne na terenie miasta Zadanie II – Nasadzenia zamienne na terenach zieleni publicznej 2. Przedmiotem zamówienia dla części II jest: Renowacja terenu zieleni miejskiej przy ulicy Sikorskiego. 3. Przedmiotem zamówienia dla części III jest: Zadanie 1 - Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej z zastosowaniem technik alpinistycznych. 4. Przedmiotem zamówienia dla części IV jest: Zadanie 2 - Cięcia sanitarne tereny lasów komunalnych, trudny dostęp do drzew, strome skarpy z zastosowaniem technik alpinistycznych Zadanie 4 - Cięcie sanitarne drzew rosnących na terenach gminy miasta Sopotu z zastosowaniem technik alpinistycznych. 5. Przedmiotem zamówienia dla części V jest: Zadanie 3 – Cięcia sanitarne drzew, usuwanie jemioły, niezbędne cięcia sanitarne ograniczenie koron w zakresie max do 30% oraz usunięcie drzewa z zastosowaniem technik alpinistycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach