Przetargi.pl
Wykonanie naprawy czterech kompletów przenośnych kamer termowizyjnych Sophie

Morski Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35/125
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 524 20 90 , fax. 058 524 27 00 lub 524 27 04
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Oddział Straży Granicznej
  ul. Oliwska 35/125 35/125
  80-917 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 524 20 90, fax. 058 524 27 00 lub 524 27 04
  REGON: 19024177900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie naprawy czterech kompletów przenośnych kamer termowizyjnych Sophie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czterech kompletów przenośnych kamer termowizyjnych Sophie. Wartość zamówienia nie przekracza 133 ty. euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503440000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morski.strazgraniczna.pl/przetarg.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach