Przetargi.pl
Wykonanie konserwacji urządzeń przeciwpożarowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35/125
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 524 20 90 , fax. 058 524 27 00 lub 524 27 04
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Oddział Straży Granicznej
  ul. Oliwska 35/125 35/125
  80-917 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 524 20 90, fax. 058 524 27 00 lub 524 27 04
  REGON: 19024177900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji urządzeń przeciwpożarowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja poniższych urządzeń przeciwpożarowych: - urządzeń przeciwpożarowych (gaśnic, agregatów) w obiektach lądowych, na pojazdach oraz jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwanego dalej MOSG oraz punktów hydrantowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 (wykazem przedstawionym odpowiednio w tabeli nr A), - urządzeń przeciwpożarowych w ramach Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru zwanego dalej ZSRN (stałe i samoczynne urządzenia gaśnicze), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 (wykazem przedstawionym odpowiednio w tabeli nr B). 2. Zakresem konserwacji jest: 1) remont i legalizacja urządzeń wymienionych w ppkt 1 2) złomowanie urządzeń przeciwpożarowych zakwalifikowanych do złomowania, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. W ramach złomowania Wykonawca dokona protokolarnego odbioru urządzeń, następnie ich złomowania (w tym utylizacja środka gaśniczego), a na końcu dostarczy Zamawiającemu protokoły złomowania na przedmiotowe urządzenia przeciwpożarowe. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2010, Nr 109 poz. 719). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kserokopię świadectwa uznania Polskiego Rejestru Statków lub innego uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz kserokopię świadectwa uznania właściwego terenowo dla swojej firmy Urzędu Morskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morski.strazgraniczna.pl/przetarg.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach