Przetargi.pl
Realizacja szkolenia grupowego pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6811452 , fax. 058 6814219
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
  ul. Mściwoja II 4 4
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 6811452, fax. 058 6814219
  REGON: 19193370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.karuzy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja szkolenia grupowego pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie, obsługę i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym dla Uczestników projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Szkoleniem będzie objęta jedna grupa 7 osób bezrobotnych. Termin szkolenia ustalany jest z Zamawiającym i to do niego należy ostateczna decyzja co do rozpoczęcia i zakończenia kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników szkolenia zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunków umowy.Szkolenie ma na celu profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie - opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem oraz umiejętności językowych przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie na rynku pracy.Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób z min. wykształceniem średnim i doświadczeniem w opiece nad dziećmi Całkowita liczba godzin przewidziana na każdego Uczestnika: 280 godzin zegarowych (łączna ilość godzin zegarowych szkolenia) w tym nie mniej niż 80 godzin zegarowych zajęć praktycznych odbywających się w zakładach zajmujących się opieką dzieci. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę - 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.Szkolenie musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowane według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 674) oraz nie więcej niż 8 godzin dziennie.Szkolenie musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia wyznacza Zamawiający.Zajęcia teoretyczne mają odbywać się w Kartuzach. Preferowane miejsce praktyk - Kartuzy i okolice. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć praktycznych poza terenem Kartuz, jedynie w przypadku zapewnienia przez instytucję szkoleniową transportu lub zwrotu kosztów dojazdu z Kartuz do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dojazdu w tym przypadku musi być uwzględniony w cenie szkolenia. Łączny czas dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem (do Kartuz) nie może przekroczyć 3 godzin. Jeśli uczestnicy będą dojeżdżać na własną rękę, powinni mieć możliwość dojazdu publicznymi środkami lokomocji z Kartuz do miejsca szkolenia i z powrotem do Kartuz. Wykonawca po wykonaniu zamówienia winien przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych z transportem(np. dowody zwrotu kosztów transportu, fakturę dot. wynajęcia transportu itp.). W przypadku poniesienia przez Wykonawcę niższych kosztów dojazdu uczestników na szkolenie niż te wskazane w ofercie, wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec pomniejszeniu. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w zakładach zajmujących się opieką dzieci typu: żłobek, klub dziecięcy posiadający wpis do gminnego Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.). Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych i modułowymi programami szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej- Departament Rynku Pracy. Program oraz ilość godzin muszą być zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i zgodne z rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).Program oraz ilość godzin muszą być zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i zgodne z rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą demonstracji i omówienia prezentowanych zagadnień pod nadzorem wykładowców wskazanych przez wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ. Uczestnicy szkolenia przy pomocy wykładowców muszą mieć możliwość poznania technik procesu wychowawczego małego dziecka, pełnienia funkcji wychowawczo - opiekuńczych w stosunku do małych dzieci, dbania o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Część praktyczna musi opierać się na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przez Uczestników szkolenia w zakładach zajmujących się opieką dzieci typu żłobek lub klub dziecięcy. Informacje nt. miejsca odbywania zajęć praktycznych muszą bezwzględnie znaleźć się na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wydania odpowiednich dokumentów stwierdzających ukończenie przedmiotowego szkolenia - wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub zaświadczenia wraz z suplementem do zaświadczenia.Ponadto każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Certyfikat stwierdzający ukończenie szkolenia musi zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia zawodowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opatrzonego logotypami PO KL oraz Unii Europejskiej.W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest wyposażyć i przekazać każdemu Uczestnikowi szkolenia następujące materiały dydaktyczne:Notatnik kołowy sztuk 7, Skrypty autorskie z zakresu opiekuna dziecięcego sztuk 7, Literatura fachowa obejmująca tematykę opieki nad dziećmi sztuk 7, Literatura obejmująca tematykę pierwszej pomocy u dzieci sztuk 7,Długopis sztuk 7,Ołówek sztuk 7, Zakreślacz sztuk 7.Wykonawca w trakcie szkolenia zapewni uczestnikom szkolenia codziennie catering w postaci: Kawy, herbaty, wody, zimnych soków, drobnych ciastek, cukru i śmietanki przez cały okres trwania szkolenia wg zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników kursu oraz kanapek, bułek z wędliną, serem, warzywami - minimum po 2 kawałki chleba, 2 bułki na uczestnika szkolenia.Po zakończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych wśród Uczestników, Uczestniczek szkolenia wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego.Ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna z ramienia Instytucji szkoleniowej min. 1 osoba (dopuszcza się połączenie funkcji wykładowcy oraz opiekuna w jednej osobie), czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z Uczestnikami,Uczestniczkami szkolenia oraz Zamawiającym. Pokrywa jednostka szkoląca tj. wchodzą w ogólny koszt szkolenia. Dla wszystkich Uczestników,Uczestniczek szkolenia Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Kwota ta musi zostać ujęta w preliminarzu szkolenia. Wykonawca ubezpieczy wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczane będą osoby, które nie pobierają stypendium szkoleniowego oraz osoby, które w trakcie odbywania szkolenia podejmą zatrudnienie i będą kontynuować udział w szkoleniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia NNW niezwłocznie po zaistnieniu ww. sytuacji. Wynagrodzenie nastąpi na podstawie ostatecznego rozliczenia (rachunku, faktury) po uwzględnieniu ewentualnych kosztów ubezpieczenia poniesionych przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostosowanie doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.kartuzy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach