Przetargi.pl
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3971800 , fax. 052 3972194
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3971800, fax. 052 3972194
  REGON: 00052345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i demontaż: tablic, słupków znaków drogowych, malowanie tablic i słupków, prostowanie słupków, montaż nowych barier ochronnych, odnawianie starych barier ochronnych, montaż tabliczek i słupków z nazwami ulic, patrolowanie stanu oznakowania 1x w tygodniu, mycie znaków i tablic, elementów bezpieczeństwa, wykonywanie progów zwalniający z kostki betonowej na podbudowie z B10 gr. 12cm Powyższe roboty realizowane będą na drogach gminnych Miasta Chojnice na podstawie pisemnego bądź telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego. Naprawienie znaku (prostowanie tarczy, prostowanie rury, obetonowanie pochylonego znaku itp. ) zrealizowane zostanie w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 31 marca 2015r. Okres gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót. Wykonawca zapewnia prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym podczas ich wykonywania na koszt Wykonawcy. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót. Odbiory robót, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz warunkami określonymi w umowie. Podstawą rozliczenia robót będzie wykonanie zadania oraz odbiór wykonanych prac, w rozliczeniu miesięcznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332908
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastochojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach