Przetargi.pl
Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, ul. Korczaka 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8113069 , fax. 0-59 8113069
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
  ul. Korczaka 1 1
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8113069, fax. 0-59 8113069
  REGON: 00018004800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.oswdamnica.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy - 35 000 litrów oleju
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.oswdamnica.biposwiata.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach