Przetargi.pl
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – Pałczew

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – Pałczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E na odcinku Pałczew – Wardzyn poprzez: 1) wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni z wykonaniem dwustronnych poboczy na długości 463 mb, 2) wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, nakładki na całej szerokości jezdni z wykonaniem poboczy i budową odcinka ścieku korytkowego na odcinku długości 211 mb. Opis stanu istniejącego. Droga powiatowa nr 2927E posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej średnio od ok. 4,00 m do ok. 5,3 m. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami i trwałymi odkształceniami. W otoczeniu odcinka objętego zadaniem znajdują się pola uprawne. Wody opadowe i roztopowe kierowane są powierzchniowo do rowów przydrożnych w dużej części zamulonych i zanieczyszczonych w granicach istniejącego pasa drogowego. Na terenie planowanych robót nie zinwentaryzowano uzbrojenia kolidującego z przewidywanymi do realizacji robotami. 2. Opis stanu projektowanego. Podstawowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie : 1) Na odcinku 463 m od drogi powiatowej 2926E: a) nowej nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni na szerokości średnio 5,30 m, b) wykonanie dwustronnie poboczy szerokości po 0,75 m, c) odmulenie do głębokości średnio 20 cm i wyprofilowanie rowów przydrożnych, na długości łącznej 750,00 m, d) oczyszczenie przepustu drogowego w km (0 + 286 m), wg „Opracowania projektowego do zgłoszenia robót budowlanych”. Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn. 2) Na odcinku 211,07 m (od km 1+ 876,07 do km 1+665,00) a) poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m, b) nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni (po poszerzeniu), c) umocnienia istniejącego ścieku elementami betonowymi – korytkami, na długości 144,60 m (od km 1+ 679,00 do km 1+823,60), d) wykonanie dwustronnie poboczy szerokości po 0,75 m, wg. „Projektu budowlano – wykonawczego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927E – Pałczew – Wardzyn”. 3. Materiały budowlane, sprzęt i maszyny. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów i odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt i maszyny podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 4. Prace związane z realizacją zadania. Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić niżej wymienione prace: 1) przygotowanie zaplecza budowy z doprowadzeniem mediów (w razie potrzeby), 2) opracowanie uzgodnienie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy, 3) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie, 4) obsługę geodezyjną, 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 6) zabezpieczenie na czas trwania budowy zlokalizowanej a nie oznaczonej na mapach infrastruktury technicznej – w przypadku natrafienia w trakcie robót. 5. Obowiązujące opracowania 1) Opracowanie projektowe do zgłoszenia robót budowlanych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn (zał. nr 9 do SIWZ); 2) Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927E – Pałczew – Wardzyn (zał. nr 10 do SIWZ); 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR - zał. nr 11 do SIWZ). Załączony przedmiar robót (załączniki nr 12 do SIWZ) ma charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionymi opracowaniami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót. 6. Zalecenia dla wykonawców Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 7. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących roboty bitumiczne i konstrukcyjne jezdni. 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego; oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie (Wykonawcy lub Podwykonawców) podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego, (kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych). 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów 1 ÷ 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający określa w przedmiotowym postępowaniu wysokość wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi nr 71 1240 3060 1111 0010 0515 4916 a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie, decydować będzie data i godzina uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w kasie Starostwa Powiatowego w Łodzi, Łódź ul. H. Sienkiewicza 3, VII piętro, pokój 704 albo załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium wnoszone w formach wskazanych w ust. 2 pkt 2-4 musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona przez cały okres związania ofertą nie będzie rozpatrywana, a oferta Wykonawca zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6) W przypadku każdej z ww. form wniesienia wadium Wykonawca musi jednoznacznie wskazać postępowanie, którego dotyczy wnoszone przez Niego wadium (znak/numer sprawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach