Przetargi.pl
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Brzezie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-354 Gdańsk, Subisława 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  Subisława 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 5842456536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Brzezie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej o powierzchni około 11 305,00 m2 na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Brzezie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 zadania, obejmując budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych nawierzchni) nawierzchni bitumicznej drogi lub ulicy klasy min. G o łącznej powierzchni 5 000 m2.Za „remont cząstkowy nawierzchni” Zamawiający uznaje – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania powstałych uszkodzeń.Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę i ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2021 poz. 1376 ze zm.).Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie pkt a) Wykonawcy wykazują łącznie.b) dotyczącej osób:Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostanie im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia spełniająca następujące wymagania:1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót –1 osoba:minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:- doświadczenie w realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont nawierzchni bitumicznej drogi lub ulicy klasy min. Go łącznej powierzchni 5 000 m2:na stanowisku/stanowiskach:- Kierownika Robót,- Kierownika Budowy,Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę i ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2021 poz. 1376 ze zm.).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków w pkt b) Wykonawcy wykazują łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach