Przetargi.pl
Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych dla rowerzystów oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych dla rowerzystów oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych dla rowerzystów. 2. Zamówienie jest współfinansowane w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w ramach Projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 6. Zamawiający przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, polegające na wykonaniu dodatkowych materiałów promocyjno-reklamowych (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe). Szczegółowe zapisy dotyczące warunków skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 złotych). 2. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w Rozdziale XV SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć próbki produktów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach