Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu furgon (van) dla KWP w Szczecinie (2 szt.) Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która stanowi zał. nr 4.1 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: - marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu, - maksymalnej mocy netto silnika (w KW), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu, - gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu, - informacji czy pojazd jest wyposażony w czujniki cofania, - informacji czy pojazd jest wyposażony w demontowalne lub składane siedzenia rzędu II. Część 2: dostawa fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego typu kombi-van dla KWP w Szczecinie (1 szt.) Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która stanowi zał. nr 4.2 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: - marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu, - maksymalnej mocy netto silnika (w KW), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu, - gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu, - rozstawu osi pojazdu. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy dla części 1 i 2 były fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2018-2019 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu , do których nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa i adres) dla zaproponowanego pojazdu dla części 1 i 2 na terenie województwa zachodniopomorskiego – wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umów stanowiących załącznik nr 5.1 - 5.2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; 1.2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. 2. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku konsorcjum każdy członek, w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik itd.). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 – 1.2 do siwz; 4. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust.11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach