Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i dociepleniu trzech budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie, w kwartale nr 30 przy: Al. Bohaterów Warszawy 100 - oficyna prawa, ul. Pocztowej 14 - oficyna lewa, ul. Pocztowej 15 - oficyna, wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i dociepleniu trzech budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie, w kwartale nr 30 przy: Al. Bohaterów Warszawy 100 - oficyna prawa, ul. Pocztowej 14 - oficyna lewa, ul. Pocztowej 15 - oficyna, wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i dociepleniu trzech budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie, w kwartale nr 30 przy: Al. Bohaterów Warszawy 100 – oficyna prawa Ul. Pocztowej 14 – oficyna lewa Ul. Pocztowej 15 – oficyna wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku”. oraz nad wykonaniem wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania w/w robót, w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej tj.: projekcie budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - opracowanych przez Iwonę Kaczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska” ul. Zuzanny 13 lok. 1, 71-032 Szczecin oraz w opiniach ornitologicznych i SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach