Przetargi.pl
Świadczenie usługi inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo"

Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg

 • Adres: 74-106 Stare Czarnowo, Św. Floriana 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 91 485 70 20
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Czarnowo
  Św. Floriana 10
  74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 91 485 70 20
  REGON: 811684858
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. „Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo” realizowanej w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji, prawidłowego wykonania projektu budowlanego, jakości robót budowlanych, kosztów realizacji robót, wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidłowego rozliczenia zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:1) Posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, w skład której wchodziły przynajmniej: koordynacja, kontrola i nadzór nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o minimalnej wydajności 500 RLM.Uwaga:• Zamawiający uwzględni tylko usługi pełnione przy zadaniach inwestycyjnych zakończonych.• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.• Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.a) Postanowienia dodatkowe:• Zamawiający w ramach wyżej określonego warunku zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie usługę wykonaną w ramach jednego kontraktu, zlecenia lub jednej umowy.• Za „budowę”, „przebudowę”, „rozbudowę” pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.).• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia (umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zobligowany jestdo wskazania zakresu prac, które faktycznie wykonywał w danym zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac, zgodnie z wymaganymi warunkami, które faktyczne wykonywał w danym zamówieniu. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców.• Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem nabytym przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w formule „zaprojektuj-wybuduj”, pod warunkiem, że Wykonawca sprawował nadzór inwestorski nad całością robót budowlanych wykonywanych w ramach tego zadania inwestycyjnego.2) Dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na każde z wymienionych poniżej stanowisk:a) Koordynator Zespołu Inspektorów – Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej: minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeńoraz na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).b) Inspektor Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej:minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).c) Inspektora Nadzoru Branży Elektrycznej: minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).d) Inspektora Nadzoru Branży Drogowej: minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).3) Zamawiający dopuszcza łączenie wszystkich lub wybranych przez Wykonawcę funkcji (stanowisk) w pkt. 2) powyżej, tj. Inspektora Nadzoru przez jedną osobę (z wyłączeniem stanowiska Koordynatora Zespołu Inspektorów – inspektora branży sanitarnej), tylko pod warunkiem spełniania łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk (funkcji).4) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.5) Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu w pkt 2):a) Wyżej wskazane uprawnienia muszą być zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 t.j.).b) Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia, wykazującego znajomość języka technicznego odpowiednio w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.c) Ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „kierowniku budowy, lub „inspektorze nadzoru”, należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej.d) Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach