Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego zakwalifikowanego do I etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie, przy ul. Wł. Jagiełły 11, wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2018-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego zakwalifikowanego do I etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie, przy ul. Wł. Jagiełły 11, wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: A) PRACE PRZEDPROJEKTOWE: 1) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500, 2) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia projektu, 3) pozyskanie warunków technicznych zasilania obiektów w media, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do projektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, nadziemną, zielenią (drzewa, krzewy): pozyskanie niezbędnych warunków, decyzji, od gestorów lub właściwego urzędu umożliwiających usunięcie kolizji. B) WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA: 1) Dokumentacja musi pozwalać na realizację oraz uzyskanie dwóch niezależnych pozwoleń na budowę na: a) Rozbudowę o segment dydaktyczny (ETAP I) Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11, b) Rozbudowę kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11. 2) Prace projektowe mają być wykonane w oparciu o: a) koncepcję architektoniczno-budowlaną opracowaną przez "PION" PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Kusztelak, 94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 14, b) dokumentację badań podłoża z opinią geotechniczną opracowaną przez p. Jana Steca, c) opinię w sprawie spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych w dokumentacji projektowej do koncepcji rozbudowy kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły 11 w Lublinie wydaną przez Państwowego Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. 3) Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym m. in.: (Dz.U.2018.1202 t.j.) a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane” (Dz. U.2018.1202 b) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579-j.t. z późn. zm.) c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz. U. 2013.1129 – j.t.), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. 2004.130.1389), e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462), f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422), g) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając im pełną dostępność do przestrzeni projektowanych obiektów, h) warunkami technicznymi zarządców sieci i dróg, i) przepisami prawa określającymi wymagania sanitarne dla obiektów żywienia zbiorowego. 4) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: a) opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru wykonawcy robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, b) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych, c) dokumentacja projektowa musi uwzględniać roboty rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji, d) wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany wskazać rozwiązanie równoważne, e) parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, f) wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie uzyskania uzgodnień, pozwoleń, decyzji, g) dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie projektantów że została opracowana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami, została uzgodniona wielobranżowo, h) w dokumentacji należy zamieścić tabelę uzgodnień międzybranżowych, i) przed rozpoczęciem prac wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające dla prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy, j) wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile będzie wymagana, k) wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin i uzyskania zatwierdzenia projektu branży teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. 5) Dokumentacja projektowa musi się składać z następujących stadiów i musi zawierać co najmniej: a) Projekt budowlany i wykonawczy z informacją BIOZ (przy czym dokumenty zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być złożone w formie odrębnego załącznika) w ilości po 6 egz. oddzielnie dla każdej z branż.: - branża architektoniczna, - branży konstrukcyjna, - branża elektryczna: I. rozbudowa kuchni i stołówki: - tablice, wlz-ty i instalacje siły, - instalacje elektryczne wewnętrzne, - instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, - instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, - instalacje zasilania technologię kuchni oraz windę towarową, - instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji, - instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych, - instalacje fotowoltaicznej, - instalację piorunochronną, - instalacje okablowania strukturalnego, - instalacje telewizji dozorowej, - instalacje dzwonkowa, telefoniczna, domofonowa, WiFi, - instalacje pppoż w tej części szkoły bez włączenia do SSP, II. rozbudowa o segment dydaktyczny: - tablice, wlz-ty i instalacje siły, - instalacje elektryczne wewnętrzne, - instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, - instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, - instalacje zasilającej windy osobowe, - instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji, - instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych, - instalacje fotowoltaicznej, - instalacje piorunochronną, - instalacje okablowania strukturalnego, - instalacje telewizji dozorowej, - instalacje dzwonkowa, telefoniczna, domofonowa, WiFi, - instalacja nagłośnieniowa, - instalacje pppoż w tej części szkoły bez włączenia do SSP, - branża sanitarna: III. rozbudowa kuchni i stołówki: • opracowanie projektu technologicznego kuchni i jadalni wraz z uzgodnieniem w PPIS, użytkownikiem oraz na roboczo konsultowany z Zamawiającym, • opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży sanitarnej obejmującego: - instalacje wewnętrzne: wod-kan, hydrantową, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wentylację mechaniczną, klimatyzację, gazu; - instalacje zewnętrzne: kanalizację sanitarna i deszczową, - sprawdzenie urządzeń w węźle cieplnym na nowe zapotrzebowanie co, ct i cw. wraz z ich dostosowaniem do zwiększonego zapotrzebowania, - sprawdzenie dla nowych przepływów przepustowości istniejących przyłączy wod-kan i instalacji zewnętrznych wod-kan, sprawdzenie wodomierza głównego, istniejącego separatora tłuszczy wraz z ich dostosowaniem do zwiększonego zapotrzebowania. IV. rozbudowa o segment dydaktyczny: • opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w branży sanitarnej  obejmującego: - instalacje wewnętrzne: wod-kan, hydrantową, ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji; - instalacje zewnętrzne: kanalizację sanitarna i deszczową, wodociągową; - węzeł cieplny; - przyłącze ciepłownicze; - instalację hydrantową w istniejącym budynku szkoły (wydzielenie hydrantów z instalacji wody na cele bytowe i zasilenie ich z projektowanej instalacji na cele ppoż.); - sprawdzenie dla nowych przepływów przepustowości istniejących przyłączy wod-kan i instalacji zewnętrznych wod-kan oraz sprawdzenie wodomierza głównego wraz z ich dostosowaniem do zwiększonego zapotrzebowania. - branża drogowa - projekt budowlany i wykonawczy z uwzględnieniem stałej organizacji ruchu, układu komunikacyjnego, dróg pożarowych, dojazdów, parkingów, dojść oraz chodników niezbędnych dla istniejących budynków oraz projektowanej rozbudowy, - branża „zieleń” - zawierająca opracowanie dokumentacji dendrologicznej - zakres planowanej wycinki drzew i krzewów (o ile będzie konieczna) oraz wykonanie nowych nasadzeń. b) Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej. c) Przedmiar robót - w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z branż - opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiający etapowe rozliczenie inwestycji, d) Kosztorys inwestorski - w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z branż - opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiający określenie wartości zamówienia, e) Zbiorcze zestawienie kosztów - w ilości 4 w formie tabeli scalonych elementów robót we wszystkich branżach, z podziałem na poszczególne etapy robót, umożliwiającym dokonywanie częściowych odbiorów robót i ich rozliczenie. f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z branż - opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiająca odbiór robót. 6) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty dodatkowe egz. dokumentacji wymagane przez instytucje, gestorów, urzędy wydające warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje, na przykład w przypadku usunięcia kolizji. 7) Całość opracowań dokumentacji należy przekazać na nośniku DVD w 4 egz., w formatach: a) rysunki: format .dwg i .pdf, b) opisy: format .doc i .pdf, c) tabele: format .xls i .pdf, d) przedmiary i kosztorysy pozwalające na otwarcie w programie Norma PRO oraz w formacie .pdf 8) Dokumenty formalno-prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostać przekazane Zamawiającemu jako 1 kpl. Oryginału. 9) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) – zgodnie z obowiązującymi przepisami. C) PEŁNIENIE KOMPLEKSOWYCH NADZORÓW AUTORSKICH nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu: 1) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlanego, 2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. 3) Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego: a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji inwestycji, c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, d) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności w zakresie dotyczącym: I. uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, II. wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, III. udziału w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), g) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), h) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, i) nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 11 800 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4. składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w pkt 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach