Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7232281 , fax. 076 7232905
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  ul. Sejmowa 5A
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7232281, fax. 076 7232905
  REGON: 39063479300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.legnica.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane termomodernizacyjne w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I - zmniejszanie emisyjności gospodarki.. Roboty budowlane zostaną wykonane na każdym z wymienionych budynków w części dachu i poddasza użytkowego: 1) budynek A – sumaryczna całkowita powierzchnia dachu budynku 2 995,35 m2; 2) budynek C – sumaryczna całkowita powierzchnia dachu budynku 2 946,08 m2; 3) budynek E – sumaryczna całkowita powierzchnia dachu budynku 2 124,00 m2. 2. Roboty budowlane określone w ust. 1 powyżej zostaną wykonane w trzech etapach: 1) etap pierwszy – wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku A; 2) etap drugi – wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku C; 3) etap trzeci – wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku E. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać: 1) wymianę pokrycia dachowego z wymianą deskowania i elementów konstrukcyjnych dachów; 2) docieplenie dachu; 3) wymianę i uzupełnienie elementów dachowych: rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, płotków przeciwśniegowych oraz ław i stopni kominiarskich; 4) pomosty roboczych w przestrzeni nadsufitowej; 5) wykonanie schodów opuszczanych zabezpieczonych włazami w klasie wymaganej odporności ogniowej; 6) wymianę okien połaciowych na energooszczędne; 7) powiększenie i wymianę wyłazów na dach; 8) instalacje odgromowe na dachu; 9) oświetlenie pomostów technicznych poddasza; 10) instalacje gniazd serwisowych na poddaszu; 11) ochronę przeciwporażeniowej; 12) demontaż sufitów G-K na ruszcie stalowym w celu wykonania robót dekarskich i termomodernizacyjnych; 13) zabezpieczenie pod względem ppoż. pom. biurowych poddasza użytkowego; 14) zabezpieczenie ppoż. po wykonaniu zakresu ocieplenia i robót dekarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 72 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące, 00/100). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 359, z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - złożenie w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego (ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa), od poniedziałku do piątku w godz. od 900 – 1630, z dopiskiem na kopercie: „Wadium w postępowaniu na wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5a (numer postępowania DA.262-07/2019)” 8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz: 1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej; 2) musi wskazywać nazwę i numer postępowania. 9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach