Przetargi.pl
Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (49 zadań).

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 52-114 Wrocław, Warszawska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 428 631, , fax. 713 465 172
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
  Warszawska 2
  52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 428 631, , fax. 713 465 172
  REGON: 93108261000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkiewicza.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (49 zadań).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (49 zadań). 1.W ramach przeprowadzonej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy tj. świadczenie usług serwisowych aparatów medycznych wyszczególnionych w załączniku nr 1do SIWZ zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP. 2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeprowadzanie przeglądów okresowych zgodnie z częstotliwością i terminem wykonania podanymi przez Zamawiającego w szczególności: a) Sprawdzenie urządzenia pod względem mechanicznym, z uwzględnieniem sprawdzenia bezpieczeństwa mechanicznego, w tym: - kontrola kompletności obudowy i konstrukcji urządzenia, - kontrola stopnia zużycia części mechanicznych, - kontrola działania mechanizmów z regulacją luzów, - kontrola i regulacja działania blokad i ograniczników. b) Sprawdzenie urządzenia pod względem elektrycznym, z uwzględnieniem sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego, w tym: - kontrola zużycia elementów elektrycznych i elektronicznych, - kontrola działania elementów elektrycznych i elektronicznych, - kontrola działania elementów sterowania (wyłączniki, przyciski, manetki) i sygnalizacji (lampki, wskaźniki, brzęczyki), - kontrola skuteczności zerowania lub uziemienia aparatu oraz jakość izolacji. c) Sprawdzenie urządzenia na występowanie szkodliwego promieniowania (elektromagnetycznego, ultradźwiękowego, UV lub innego), w zakresie natężenia jego pola i możliwego zagrożenia dla zdrowia obsługi oraz pacjentów. d) Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy aparatu zgodnie z danymi podanymi przez producenta. - kontrola parametrów pracy urządzenia w oparciu o wzorzec lub aparaturę pomiarową zalecaną przez producenta, - sprawdzenie stanu elementów eksploatacyjnych podlegających cyklicznej wymianie (filtry, czujniki gazu, zawory, uszczelki, akumulatory) oraz ich wymiana w przypadku konieczności, e) Konserwacja urządzenia polegająca na oczyszczeniu z kurzu wewnętrznych mechanizmów i przesmarowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, f) Ocena stanu technicznego urządzenia pod kątem ewentualnych napraw i remontów z podaniem szczegółowej kalkulacji części zamiennych i robocizny. g) W uzasadnionym przypadku sporządzenie orzeczenia o stanie urządzenia nie kwalifikującego się do naprawy ze względu na wysoki koszt naprawy lub brak części zamiennych. Po wykonaniu powyższych czynności Wykonawca ma obowiązek sporządzić „Protokół przeglądu technicznego - okresowego” wyłącznie na formularzu załączonym przez Zamawiającego (zał. nr 8), potwierdzający wykonanie powyższych czynności oraz określenie czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Stosowny wpis Wykonawca dokonuje również w Paszporcie Technicznym urządzenia. 3. W ciężar kosztu przeglądu wchodzi: koszt robocizny wykonania przeglądu, koszt narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych wymienionych w punkcie 4. oraz koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający poda Wykonawcy z wyprzedzeniem 14 dni, termin zakończenia ważności poprzedniego przeglądu, w postaci pisemnego zlecenia wysłanego faksem lub emailem na adres Wykonawcy. 5. Wykonawca wykona zlecony przegląd w siedzibie Zamawiającego, po wstępnym umówieniu terminu i czasu wykonania z osobą podaną przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu wykonania przeglądu. 6. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zgadza się na wysyłkę na koszt Wykonawcy i do siedziby Wykonawcy drobnych urządzeń, których użytkowanie nie jest intensywne w danym okresie. 7. Szczegółowy opis zadań, wykaz ilościowy aparatów, częstotliwość wykonywania przeglądów zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Wykaz pakietów. 8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na całe poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na jeden pakiet, na kilka pakietów lub na wszystkie pakiety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia posiadającymi kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach