Przetargi.pl
wykonanie kompleksowej dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie ul. Wolności 3 ( garaże)

Sąd Okręgowy w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4373661 , fax. 013 4373661
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Krośnie
  ul. Sienkiewicza 12 12
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4373661, fax. 013 4373661
  REGON: 00064176200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie kompleksowej dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie ul. Wolności 3 ( garaże)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Wolności 3 ( garaże). Dostawa ma być wykonywana na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie , a także ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Charakterystyka układu zasilania w energię elektryczną: Adres 38-400 Krosno ul. Wolności 3-garaże Rodzaj przyłącza Linia kablowa YAKY 4x120mm2 Miejsce przyłącza do sieci/granica własności Zaciski wyjściowe na wyjściu przewodów od zabezpieczania w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy Rodzaj układu zasilania 3 - fazowy układ zasilania Napięcie zasilania 230/400V układ sieci TT Moc przyłączeniowa/moc umowna 7/7 Prognozowane roczne zużycie energii w kWh (+/- 10%) 800 Grupa taryfowa C 11 Grupa przyłączeniowa V Układ pomiarowy Bezpośredni Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 800 kWh .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach