Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10

Urząd Statystyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8535210 , fax. 017 8535157
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10 10
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8535210, fax. 017 8535157
  REGON: 00033168800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Moc przyłączeniowa 50kW, Grupa przyłączeniowa IV, Moc umowna 50kW, Grupa taryfowa C21, Miejsce dostarczania energii zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym na budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 10 na odejściu WLZ w kierunku instalacji odbiorcy, Napięcie znamionowe 0,4 kV, Miejsce usytuowania układu pomiarowo rozliczeniowego rozdzielnia wewnątrz obiektu, Licznik sposób odczytu zdalny, Planowane roczne 12 miesięcy zużycie energii elektrycznej wynosi 158 820 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Procentowy udział odnawialnych źródeł energii w strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez wykonawcę w 2015r
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rzeszow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach