Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8604212, 8604246
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8 8
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8604212, 8604246
  REGON: 01544738200165
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8. Szacunkowe zużycie energii ( kWh ) w okresie ( tj. od daty zawarcia umowy do 31.12.2017 r. ) wyniesie 960 000 (kWh) w tym : - w grupie taryfowej C11-36 kWh ( pompa ppoż), - w grupie taryfowej C22A-924 000 kWh, 3.3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ilości energii są szacunkowe i posiadają wyłącznie zastosowanie kalkulacyjne, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jej zakupu. Rzeczywista ilość zakupionej energii w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 3.4. Wskazane powyżej wielkości planowanego zużycia energii są wielkościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości oraz w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie warunki dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ a warunki jego realizacji zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. 3.6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie poprzez udzielenie Wykonawcy zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( teks jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi, realizowana na podstawie umowy kompleksowej. 3.7. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne i kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy. 3.8. Rozliczenia między Stronami będą odbywać się w okresach jednomiesięcznych dla taryf C22A, C11 wg cen podanych przez Wykonawcę w szczegółowym formularzu cenowym złożonej oferty, który stanowić będzie integralną część umowy jako załącznik nr 1 do umowy. 3.9. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczona energia elektryczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach