Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ulicy Mango na odcinku od skrzyżowania z ul. Melonową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Paprotki (bez skrzyżowania)”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 40
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 40
  REGON: 15259663001540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ulicy Mango na odcinku od skrzyżowania z ul. Melonową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Paprotki (bez skrzyżowania)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy: ul. Mango na odcinku od skrzyżowania z ul. Melonową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Paprotki (bez skrzyżowania) oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Arbuzowa – Bis - Rzodkiewki symbolem L3, planowanej do realizacji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1) Dane wyjściowe do opracowania: Ogólne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego rejonu. ZAKRES OPRACOWANIA: Budowa ul. Mango na odcinku od skrzyżowania z ul. Melonową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Paprotki (bez skrzyżowania) w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Należy opracować kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową, która ma na celu umożliwić uzyskanie decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz stanowić opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie robót budowlanych. w tym: I część Dokumentacji obejmująca: 1. Koncepcję drogową wraz z wielobranżową analizą układu komunikacyjnego - dla odcinka drogi ok 350 m II część Dokumentacji obejmująca: 1. Mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu. 2. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 3. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze, 4. Projekt budowlany zagospodarowania terenu z naniesionymi granicami nieruchomości, 5. Projekt budowlany drogowy umożliwiający wykonanie jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów i skrzyżowań z innymi ulicami, 6. Projekt budowlany odwodnienia drogi wraz z wszelkimi materiałami i dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, (jeśli wymagane) 7. Projekt budowlany przebudowy sieci uzbrojenia terenu (według potrzeby) 8. Projekt budowlany oświetlenia ulicy, 9. Projekt budowlany zieleni, 10. Informacja o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 11. Informacja BIOZ, 12. Mapy z projektem podziału nieruchomości, 13. Badania geotechniczne, 14. Projekty wykonawcze: drogowy, odwodnienia i oświetlenia (wraz z projektem usunięcia kolizji), przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 15. Projekt stałej organizacji ruchu, 16. Kosztorys inwestorski, 17. Przedmiar robót do celów przetargowych zgodny z STWiOR, 18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać następującą dokumentację: - koncepcję drogowa wraz z analizą układu komunikacyjnego – 2 egz. - projekty budowlane w 5 egz. (dodatkowo 3 egz. z kopiami ww. projektów z pieczęciami Urzędu), a. projekt zieleni w 5 egz. b. projekty wykonawcze w 5 egz. c. kosztorys inwestorski w 2 egz. d. przedmiar robót do celów przetargowych zgodny z STWiOR w 2 egz. e. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 5 egz. f. projekt organizacji ruchu w 5 egz. g. mapy z projektem podziału nieruchomości - 6 egz. Powyższe opracowania należy załączyć również zapisane na płycie CD. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać na bazie programów do kosztorysowania NORMA lub kompatybilnymi z nimi. Opracowania tekstowe do dokumentacji projektowej należy sporządzić w programie z pakietu MS OFFICE, rysunki w programie AutoCAD lub kompatybilnym. Wnioski o wydanie opinii, o których mowa w art. 11 b.1, art. 11 d. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ww. ustawy składa Prezydent m. st. Warszawy reprezentowany przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów. DANE DO PROJEKTOWANIA: • budowa przedmiotowej drogi przewidywana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, • całkowita długość projektowanego odcinka – ok. 350 mb, • zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Mango na następujących działkach: 65/6, 63; 62/9; 60/16; 59/2; 58/2; 57/7; 56/10; 51/5; 51/48; 51/32; 51/13 z obrębu 1-10-14; oraz na działkach które zostaną wydzielone w obrębie projektowanych skrzyżowań. • wzdłuż drogi należy zaprojektować obustronnie chodniki oraz rozważyć możliwość budowy miejsc parkingowych (równolegle do drogi) • projekt zagospodarowania należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych, • w projekcie należy uwzględnić zabezpieczenia i ewentualne przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci wod.-kan. ,energetycznej, kable telefoniczne, linie telekomunikacyjne i pozostałe), należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej i kanalizacji deszczowej, • dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami, a także innymi aktami prawnymi tzw. towarzyszącymi, w tym zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy ws. tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego oraz dla rozwoju systemu transportu rowerowego, • dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tzn. umożliwić uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i stanowić opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie budowy drogi w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, • dokumentacja w swej treści powinna określać także technologie robót, rozwiązania materiałowe i stosowane maszyny. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego: • uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii (m. in. ZDM, MPWiK S.A. i/lub inny właściwy, w gestii którego są sieci wod-kan, w tym odnośnie kanalizacji deszczowej, Innogy Stoen, Orange, BPMiT, BAIPP-WKPP, ZDM, ZZ, uzgodnienia z Narady koordynacyjnej Urzędu m.st. Warszawy w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, itd.) według potrzeb i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, • na życzenie Zamawiającego dokonanie uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie dwóch lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia, • pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i normami oraz ich kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i jednolitości pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej, • zapewnienie sprawdzenia wykonanego dzieła przez osobę/y posiadające uprawnienia projektowe, • na każde wezwanie właściwych w sprawie organów administracji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku i załączników do niego. • przewiduje się płatności częściowe:  w wysokości 15% po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego I części Dokumentacji,  w wysokości 65% po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego II części Dokumentacji,  w wysokości 20% po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z: • Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dla przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyboru wykonawcy robót budowlanych w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, które są przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania. • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, • Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni. W tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. • Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy. Wymagania dla osób realizujących przedmiot zamówienia: • projektant z uprawnieniami w specjalności drogowej, • projektant z uprawnieniami w specjalności elektrycznej, • projektant z uprawnieniami w specjalności sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu. 1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku ubiegania się o przyznanie punktów w kryterium Doświadczenie osób realizujących zamówienie, na potwierdzenie spełnienia tego wymagania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty załącznik – pn. „Informacja do kryterium oceny ofert – Doświadczenie osoby realizującej zamówienie - sporządzony wg wymagań opisanych w SIWZ oraz wzoru - Załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. e) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ UWAGA W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach