Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jeździeckiego oraz umundurowania do treningu jeździeckiego dla potrzeb Szwadronu Wojska Polskiego będącego na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261847581 , fax. 261847577
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261847581, fax. 261847577
  REGON: 14626847100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/www.ozgst.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa - obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jeździeckiego oraz umundurowania do treningu jeździeckiego dla potrzeb Szwadronu Wojska Polskiego będącego na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu jeździeckiego oraz umundurowania do treningu jeździeckiego. Kod CPV: 18910000-1, 18412100-1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1.1 i 1.2 oraz 2 i 2.1 /do części I zamówienia/ do SIWZ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.1 oraz 1.2 do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne patentom lub pochodzeniem, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18412100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCY, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika (lidera konsorcjum) powinno jednoznacznie wskazywać pełnomocnika, określać zakres pełnomocnictwa oraz termin jego ważności a także precyzować postępowanie, do którego się odnosi. Musi też wskazywać wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach