Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo

Urząd Gminy Goworowo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 614 066 , fax. 297 614 043
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goworowo
  ul. Ostrołęcka 21
  07-440 Goworowo, woj. mazowieckie
  tel. 297 614 066, fax. 297 614 043
  REGON: 53899800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goworowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w miejscowościach Goworowo, Pasieki, Rębisze Kolonia i Wólka Brzezińska. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1. Przebudowa dróg w Goworowie Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Przechodniej w Goworowie oraz drogi wewnętrznej, odchodzącej od ulicy Szkolnej w Goworowie, położonej na działkach nr 667 i 685/1 w obrębie ewid. Goworowo. W ramach przebudowy ulicy Przechodniej w Goworowie o długości 123,5 mb należy wykonać: - roboty geodezyjno – pomiarowe; - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni; - regulację wysokości włazów studni kanalizacji sanitarnej i skrzynek zasuw wodociągowych; - elementy odwodnienia; - korytowanie i podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 15 cm; - 280 m² nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm; - bitumiczną nawierzchnię wiążącą (gr. 4 cm) i ścieralną (gr. 4 cm) jezdni; - oznakowanie pionowe. W ramach przebudowy drogi wewnętrznej o długości 160 mb, odchodzącej od ulicy Szkolnej w Goworowie, należy wykonać: - roboty geodezyjno – pomiarowe; - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni (zdemontowane płyty betonowe drogowe należy złożyć na sąsiedniej do drogi działce nr 189); - regulację wysokości włazów studni kanalizacji sanitarnej; - roboty ziemne i korytowanie; - podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 20 cm; - bitumiczną nawierzchnię wiążącą (gr. 4 cm) i ścieralną (gr. 4 cm) jezdni wraz z poboczami oraz warstwę ścieralną (gr. 4 cm) na miejscach postojowych przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji; - oznakowanie pionowe. Część 2. Przebudowa dróg w Pasiekach, Rębiszach Kolonii i Wólce Brzezińskiej. Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Stawowej w Pasiekach, drogi na działce nr 269 w obrębie ewid. Rębisze Kolonia oraz drogi na działce nr 171 w obrębie ewid. Wólka Brzezińska. W ramach przebudowy ulicy Stawowej w Pasiekach o długości 230 mb należy wykonać: - roboty geodezyjne; - roboty ziemne i korytowanie; - regulację wysokości studzienek dla zaworów wodociągowych i włazów kanałowych; - podbudowę z kruszywa naturalnego (gr. 10 cm) i łamanego (gr. 20 cm); - bitumiczną nawierzchnię wiążącą o grubości 5 cm. Pozostałe roboty drogowe – warstwa ścieralna jezdni wraz z poboczem o grubości 4 cm i inne powiązane roboty będą wykonane w kolejnym etapie; - oznakowanie pionowe. W ramach przebudowy drogi w Rębiszach Kolonii o długości 230 mb należy wykonać: - podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 5 cm (przewidziana projektem budowlanym pozostała podbudowa, roboty ziemne, przygotowawcze i odwodnienie zostały wykonane w ubiegłym roku); - bitumiczną nawierzchnię wiążącą (gr. 5 cm) i ścieralną (gr. 4 cm) jezdni wraz z poboczami i zjazdami z kruszywa łamanego; - oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy drogi w Wólce Brzezińskiej o długości 190 mb należy wykonać: - regulację wysokości studzienek dla zaworów wodociągowych i studni kanalizacyjnych oraz przesunięcie hydrantu; - podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 5 cm (przewidziana projektem budowlanym pozostała podbudowa, roboty ziemne i przygotowawcze zostały wykonane w ubiegłym roku); - bitumiczną nawierzchnię wiążącą (gr. 5 cm) i ścieralną (gr. 4 cm) jezdni wraz z poboczami; - oznakowanie pionowe. Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót (dokumenty poglądowe). Będzie to dokument, który stanowić będzie podstawę do umów i rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz dokumentacje projektowe wraz z przedmiarami robót. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach