Przetargi.pl
Wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach pomocy Unii Europejskiej i PROW w 2006 roku w powiecie gołdapskim, województwo warmińsko-mazurskie.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6154444 , fax. 087 6154445
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
  ul. Krótka 1 1
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6154444, fax. 087 6154445
  REGON: 51143397600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. powiatgoldap.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach pomocy Unii Europejskiej i PROW w 2006 roku w powiecie gołdapskim, województwo warmińsko-mazurskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach prac należy wykonać klasyfikację gruntów rolnych zalesionych w ramach pomocy Unii Europejskiej i PROW w 2006 roku na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r Nr 45, poz 435 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1929 z późn. zm.) w powiecie gołdapskim, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres rzeczowy zamówienia: - powierzchnia gruntów zalesionych (ogółem) wynosi 195,71 ha - Gmina Gołdap - 9 obrębów ewidencyjnych (46 działek - powierzchnia działek ewidencyjnych 261,3325 ha.) suma powierzchni zalesionych 150,0300 ha - Gmina Dubeninki - 1 obręb ewidencyjny (1 działka - powierzchnia działki ewidencyjnej 6,8000 ha.) suma powierzchni zalesionych 2,8900 ha - Gmina Banie Mazurskie - 4 obręby ewidencyjne (19 działek - powierzchnia działek ewidencyjnych 52,4728 ha.) suma powierzchni zalesionych 42,7900 ha
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach