Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wierzbickiego 3A.

Powiat Lidzbarski ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. s0-89 767 7900 , fax. 0-89 767 7903
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lidzbarski
  Kard. Stefana Wyszyńskiego 37 37
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. s0-89 767 7900, fax. 0-89 767 7903
  REGON: 51074252800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlidzbarski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wierzbickiego 3A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wierzbickiego 3A. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO OBEJMUJE 1. boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m wraz z wyposażeniem sportowym o nawierzchni z trawy syntetycznej; 2. boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m wraz z wyposażeniem; 3. ogrodzenia boisk i piłkochwytów; 4. przebudowa przyłącza wody pod potrzeby p.poż. wraz z włączeniem do sali sportowej; 5. wykonanie placu manewrowego między boiskiem a istniejącą sala sportową pod potrzeby dojazdu wozów p. poż;. 6. wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 100 lux, boiska do piłki nożnej 75 lux z istniejącej rozdzielni energetycznej w budynku sali gimnastycznej; 7. wykonanie drenażu boisk oraz odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej jeżeli zajdzie konieczność; 8. wykonanie zaplecza szatniowo -sanitarnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlidzbarski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach