Przetargi.pl
zaopatrzenie apteki

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7152023 w. 317, 313 , fax. 089 7156208
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
  ul. Armii Krajowej 8 8
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7152023 w. 317, 313, fax. 089 7156208
  REGON: 51131574500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zaopatrzenie apteki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawy leków i materiałów zgrupowanych w następujących pakietach: Pakiet Nr 1: Leki narkotyczne Pakiet Nr 2: Heparyny drobnocząsteczkowe Pakiet Nr 3: Substancje recepturowe Pakiet Nr 4: Wapno sodowane Pakiet Nr 5: Osłonki i pianka Pakiet Nr 6: Pozostałe materiały
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331415500
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-biskupiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach