Przetargi.pl
Wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Krupy-Stary Jarosław

Gmina Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. J.H.Dąbrowskiego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 344 63 01 , fax. 94 344 63 09
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Darłowo
  ul. J.H.Dąbrowskiego 4 4
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 344 63 01, fax. 94 344 63 09
  REGON: 33092091400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Krupy-Stary Jarosław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa fragmentu kanalizacji tłocznej przesyłowej ze Starego Jarosławia do miejscowości Krupy (na odcinku istniejącego rurociągu z PVC DN 110 przewidzianego do likwidacji). Warunki gruntowo - wodne. Na trasie projektowanego systemu kanalizacyjnego występuje równy poziom wód gruntowych kształtujący sie na zmiennych głębokościach pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne za wyjątkiem warstwy namułów. Tam gdzie są grunty organiczne (namuły) oraz piaski próchniczne lub piaski w obniżeniach terenu (w pobliżu cieków) zwierciadło wody będzie korelowało z poziomem wody w ciekach. Przeważnie woda będzie tu występowała na głębokościach od 1,0 do 2,0 m. W przypadku piasków wodnolodowcowych występujących na wzniesieniach zwierciadło będzie występowało głębiej. W przypadku glin zwałowych woda będzie występowała jedynie w postaci równej intensywności sączeń z laminacji piasków w ich obrębie. Obszary występowania równych gruntów na trasie projektowanej kanalizacji przedstawiono na mapie geologicznej (w załączeniu do projektu). Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur PE RC DN 90. W wyznaczonych odcinkach przewiert należy wykonać rurą przewodową, która docelowo będzie prowadzić ścieki. W oznaczonych miejscach na profilu przewiert należy wykonać w rozwierconych istniejących rurach z 110 PVC (większej średnicy) wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu przewiertu przez tą rurę należy przeciągnąć właściwą rurę przewodową. Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej długości pasa drogowego i uszkodzenia korzeni roślin. 2.ZAKRES RZECZOWY. KANALIZACJA TŁOCZNA 1)Kanał ciśnieniowy PVC DN 110 - przewiert horyzontalny - likwidacja 1467,42 mb; 2)Kanał ciśnieniowy PE DN 90 - przewiert horyzontalny i montaż 1278,32 mb; 3)Zestaw płuczący EKOS DN 80 1 szt.; 4)Zestaw odpowietrzenia EKON DN 80 1 szt.; 5)Wykopy [m3] 33,60 m3; 6)Zasypanie wykopów [m3] 33,60 m3; Przewiert likwidację i montaż wykonać pięcioma odcinkami (ostateczną ilość odcinków należy ustalić w trakcie realizacji po wykonaniu inspekcji telewizyjnej przebiegu istniejącego rurociągu DN 110 PVC). Przykład odcinków: odcinek I - od P41 do P47 L= 189,10 mb - likwidacja; odcinek II- od P47 do P53 L= 320,95 mb - likwidacja i montaż; odcinek II- od P53 do P59 L= 306,79 mb - likwidacja i montaż; odcinek II- od P59 do P65 L= 3313,72 mb - likwidacja i montaż; odcinek II- od P65 do W75 L= 336,86 mb - likwidacja i montaż. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4.Do Wykonawcy należeć będzie również w szczególności pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 5.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Sławieńskiego. 6.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wymagane wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100 groszy) do dnia 29.09.2014 r. do godz. 10:00. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: konto Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr: 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 4.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć w Sekretariacie, pokój nr 26 najpóźniej w terminie do 29.09.2014 r. do godz. 10:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć; Wadium do przetargu na: Wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Krupy-Stary Jarosław Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach