Przetargi.pl
Dostarczenie urządzeń biurowych do jednostek edukacyjnych w Powiecie Myśliborskim, wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługą serwisową

Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Ul. Spokojna 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7470204
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu
  Ul. Spokojna 13 13
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7470204
  REGON: 32140823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie urządzeń biurowych do jednostek edukacyjnych w Powiecie Myśliborskim, wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługą serwisową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 sztuk urządzeń do jednostek edukacyjnych w Powiecie Myśliborskim wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługą serwisową. Przedmiot umowy obejmuje również usługę serwisową dwóch urządzeń biurowych MINOLTA BIZHUP 165 i CANON IR 2520 zainstalowanych w jednostkach edukacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach