Przetargi.pl
Malowanie elewacji budynku Hotelu Asystenta przy ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 00000170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie elewacji budynku Hotelu Asystenta przy ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z Malowanie elewacji budynku Hotelu Asystenta przy ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie w zakresie określonym w SIWZ oraz: 1) Dokumentacji projektowej: -Przedmiar robót - Załącznik Nr 2 -Szkic - Załącznik Nr 3 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 4 Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.26.19.00-3 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB): 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania) Prace należy wykonać na północnej i zachodniej elewacji budynku wskazanej na załączonym szkicu. Zakres robót obejmuje: -wymiana części rynien ( w ilościach wskazanych w przedmiarze) i rur spustowych, -naprawa tynków ścian, osadzenie nowych kratek wentylacyjnych (blaszanych ze stali nierdzewnej), -oczyszczenie i zmycie tynków ścian, gruntowanie preparatem odpowiednim do zastosowanej farby oraz podłoża, -dwukrotne malowanie ścian farbą silikonową, -czyszczenie i malowanie rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, balustrad balkonowych, parapetów Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej budynku Hotelu Asystenta przy ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie przez wykonawcę jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny z Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy - Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. - Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych, niezbędne atesty, aprobaty techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów) równoważnych, tj. o parametrach równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp. Ponadto, w związku z art.30 ust.4 i 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda: 1.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub innym wykonawcom składającym ofertę wspólną (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny umownej brutto 3. przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 50 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 1 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tu.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach