Przetargi.pl
Budowa sanitariatu przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie

Gmina Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3524848 , fax. 94 3530455
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołobrzeg
  ul. Trzebiatowska 48a 48a
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3524848, fax. 94 3530455
  REGON: 33092071300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sanitariatu przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu budowlanego budynku toalety publicznej, zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami decyzji pozwolenia na budowę. Do zakresu przedmiotu zamówienia, za który odpowiada Wykonawca zalicza się także obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją geodezyjnej powykonawczą w 3 egz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymaga się 3000 zł wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach